Čas bojovat či být moudrý aneb srážka s manipulátorem může pěkně bolet

Je až s podivem, jak velké množství lidí se, aby dostali to, co chtějí, uchyluje k manipulativním technikám v komunikaci. V zaměstnání nadřízený vs. podřízený. V rodině autoritativní rodič vs. dítě nebo partner vs. partnerka či naopak…

Žijeme skutečně v tak pokřivené době, že jedinou technikou, jak získat to, co chci je manipulovat či šikanovat druhé? Žijeme v době, která vytváří z lidí nízko sebevědomé lidi, kteří si své sebevědomí budují falešně tak, že vyhrožují a manipulují s druhými?

A je v pořádku bojovat a tedy se proti manipulaci bránit nebo je v pořádku být moudrý a vyhýbat se boji s manipulátorem?

Co je to manipulace

Jedná se o vědomé či nevědomé působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob, přičemž osoba, která manipuluje s druhými, používá takové techniky manipulace, aby prosadila zásadně své osobní cíle a přání. Manipulovat znamená kontrolovat či si hrát s lidmi vychytrale a zákeřně a mít z toho svůj vlastní prospěch.

Proč lidé manipulují

Lidé manipulují druhými, protože mnohdy vědí, že na přímou žádost by dostali odmítavou odpověď, s čímž se nedokáží smířit a především se odmítnutí bojí. Manipulativní techniky používají především lidé s nízkým sebevědomým. Velmi často jsou tedy manipulátory lidé, kteří si nevěří, neznají svou hodnotu a kvalitu své osobnosti. Lidé, kteří nevěří, že by mohli mít pro druhé dostatečnou hodnotu. Nedůvěřují sobě a tedy ani druhým. Bojí se riskovat, mají strach ze života a především z vlastního selhání.

Další skupinou manipulátorů jsou lidé, kteří tak byli vychování a tedy jinou formu komunikace a jednání s druhými neumí a neznají.

Nebezpečné na manipulaci je to, že manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce manipulaci bránit. Manipulátor dokáže velmi obratně obejít rozum a zaútočit na ty správné emoce druhé osoby a v tom je manipulátor zákeřný.

Jak se manipulátor chová

Manipulátor se chová k druhým jako k věcem. Nerespektuje názory druhých, nebere ohled na city a situaci druhých lidí. Manipulátor přesvědčuje druhé osoby o správnosti jeho/její myšlenky, názoru, chování či jednání.

Manipulátor velmi často jedná tak, že si ze začátku získává u svých obětí sympatie. Dokáže rychle rozpoznat slabé stránky druhých a velmi necitlivě tuto znalost využívat ve svůj prospěch.

Manipulátoři jsou nepoctiví. Zajímají se pouze o sebe a svůj prospěch, i když se na venek mnohdy tváří, že danou činnost dělají pro druhé.

Manipulátoři jsou zákeřní, bezcharakterní, dělají intriky a podrazy, aby dosáhli svého. Vyvolávají pocity viny a strachu. Vědomě vytvářejí takové prostředí, ve kterém mají nadvládu nad druhými. A k tomu mnohdy opakovaně používají výhružky, šikanu (v zaměstnání tzv. bossing).

Manipulátor mnohdy nabádá svou oběť proti ostatním, nejedná s druhou osobou jako rovný s rovným.

Manipulátor záměrně vyvolává negativní prostředí, a tedy buduje strach a pocit viny ve druhých lidech, neboť v takovém prostředí se cítí dobře. V takovém prostředí mají pocit důležitosti a ovládají situaci.

Manipulátor dle Isabelle Nazare-Aga

Čas od času téměř každý člověk použije manipulaci, aby dostal to, co chce. To však neznamená, že se jedná o manipulátora. Psycholožka a autorka mnoha knih Isabelle Nazare-Aga ve svých knihách uvádí třicet znaků, podle nichž lze rozpoznat osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje alespoň deseti znakům. Manipulátor je dle této psycholožky:

 1. Je egocentrický
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé
 3. Navozuje u oběti pocit viny
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby
 5. Odpovídá většinou neurčitě
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat
 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali
 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak
 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb
 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně
 16. Často mění téma uprostřed hovoru
 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám
 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“
 19. Lže
 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých
 21. Závidí i osobám velmi blízkým
 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých
 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku
 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy
 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně
 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých
 29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nedopustila
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen

Zdroj: Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat, (Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit) Portál, Praha 1999

Typy manipulátorů

Rozdělení typologie manipulujících dle amerického psychologa Everetta Lea Shostroma je jedno z nejznámějších a z tohoto rozdělení vycházejí i jeho další kolegové a následovníci.

1. Diktátor 

Využívá autorit či tradic, hojně využívá citáty. Bývá to často autoritativní šéf nebo otec rodiny. Nepřipouští konstruktivní dialog. K manipulaci využívá výčitky, příkazy, zákazy a věty, o nichž se nediskutuje. Používá i další manipulativní techniky jako jsou výhružky, zastrašování a dokonce šikana. Na všechny a všechno má svůj názor, který je ten jediný správný.

Jsou mu vlastní věty „nerozumíte tomu, co jsem řekl/a“, „já ti to říkal/a“, „buď a nebo“, „chováš se hloupě“, „je to tvoje vina“ a další zastrašující, výhružné věty a zákazy.

Manipulátor neklade otevřené otázky, na které lze odpovědět rozvitou větou. Ptá se tak, že chce slyšet odpověď buď jen ano, nebo ne. Při kladení dotazů nenabízí širší možnosti výběru.

2. Chudáček 

Zdůrazňuje své nedostatky, potíže a handicap. Zakládá si na pocitu méněcennosti. Zastírá tím svou neochotu. Na ostatních lidech je závislý a psychicky je vydírá tím, že pokud mu nepomohou, mají ho na svědomí.

Jsou mu vlastní věty „to není fér“, „bez tebe to nezvládnu“, „kdybys mi pomohl/a, nepokazilo by se to“.

3. Počtář 

Řídí se tím, co je pro něj v dané situaci nejvýhodnější. Velmi dobře ví, co pro koho v minulosti udělal a ví, jak toho využít. Řídí se heslem „něco za něco“. Obvykle nemá vysoké ambice, vyznačuje se nižší inteligencí a plní jen jednodušší úkoly. Rád by něčeho dosáhl, nicméně vždy si najde či vymyslí nějakou překážku, která mu brání v realizaci jeho plánu, snu.

Jsou mu vlastní věty „byl bych býval udělal“, „měl/a bys mi být vděčná/ý“, „kdybys mi dal dostatek informací, byl bych to udělal/a“.

Manipulátor zpravidla nemluví konkrétně, používá obecné pojmy a tvrzení, ve kterých se často vyskytují superlativy jako „všichni“, „všechno“, „nikdo“, „nic“, „vždy“, „nikdy“, „každý“, „nejlepší“, „nejhorší.

Používá obecná nic neříkající rčení a přísloví. Nepřistupuje k druhým asertivním způsobem a neuvádí  konkrétní a vysvětlující informace „v těchto případech“, „tato osoba“, „já to tak vidím, protože“, „já to tak cítím“, „mně se to tak jeví, protože“, „mně to vadí, protože …“

4. Břečťan 

Předstírá závislost na ostatních, rád na nich do značné míry parazituje a tím s nimi manipuluje. Jedinci tohoto typu trpí často hypochondrií a zdůrazňují, jak to mají v životě obtížné, což je způsob citového vydírání.

Jsou mu vlastní věty „já za to nemohu“, „mám to v životě těžké“, „nikdy mi nikdo nepomůže“, „všechno musím dělat sám/a“.

5. Drsňák 

Manipuluje s druhými osobami svou hrubostí. Je pevně přesvědčen o své pravdě, nepřipouští kompromis ani pouhou diskuzi, v krajním případě používá neomalenost, agresivitu, bezohlednost, nadávky a výhrůžky. Tento manipulátor disponuje osobní jistotou, že on sám je ten nejlepší a nejchytřejší na světě, přičemž opak je pravdou.

Tento typ manipulátora disponuje velmi slabou mužskou či ženskou energií a velmi nízkým sebevědomým, i když se může jednat o osoby na vysokých pracovních postech. Tito manipulátoři se však bojí druhých lidí, jejich názoru a toho, co si o nich budou druzí myslet. Bojí se hodnocení a případného odsouzení druhými. Bojí se toho, že by někdo druhý mohl být lepší, než jsou oni, a přitom podvědomě tuší, že dobří nejsou a své sebevědomí si budují ponižováním a manipulací druhých. Jsou nesmírně závistiví a zlí.

Další manipulativní techniky, které tento typ využívá je ironie, despekt, zesměšňování a cynické chování.

Všechny formy manipulace útočí na emoce druhých, tato forma manipulace je však ze všech nejhorší. Jsou-li tito manipulátoři přichyceni při lži či nevědí kudy kam, zaútočí a zpochybňují druhou osobu, přímo útočí na duševní schopnosti či intelekt druhé osoby s cílem druhé osobě zákeřně ublížit a citově ji vydírat či zranit.

Lidé si vedle těchto manipulátorů připadají zbyteční, hloupí, mají nízké sebevědomí, propadají melancholii a pocitům „nejsem dost dobrý/á“, „nejsem dost pěkný/á“, „jsem hloupý/á“, „nikdy ze mě nic nebude“, „všechno pokazím“, „ostatní jsou lepší jak já“. Slabší jedinci s nízkým sebevědomým tento styl od manipulátora přebírají a následně se chovají k druhým lidem stejně.

Jsou mu vlastní věty „jsi hloupý/á“, „jsi špatný“, „to se mi nelíbí“, „každý to udělá lépe, jak ty“, „je mi jedno, co si o mě, kdo myslí, na druhých mi nezáleží“, nerozumíte tomu, co jsem řekl/a?“, „chováš se hloupě, bláznivě, nelogicky“, „to není fér“, „jsi přecitlivělá/ý“.

6. Obětavec 

Je nejhodnější, nejlaskavější, vše dělá pro ostatní, pro jejich dobro a blaho. Nic si nenechává pro sebe, chce však svou obětavost vrátit. Je poměrně často zastoupen v rodině, především v osobě matky, kdy matka tvrdí, že se obětovala pro rodinu.

Jsou mu vlastní věty „jsem se obětovala pro vás, pro rodinu, pro firmu…“, „nic nemám, žiju pro druhé“, „co já budu dělat, až odejdeš“.

7. Poslední spravedlivý 

Vyvolává ve svém okolí pocit viny a dojem, že jsou ostatní špatní, málo charakterní, ledacos zanedbali apod. Neustále kritizuje všechno a všechny ve svém okolí. Nikdy nepřizná svou chybu, považuje se za bezchybného člověka. Je typický především pro mužské pohlaví, nicméně nevyhýbá se ani ženskému pohlaví, které funguje více v mužské energii. Jedná se o manipulaci dokonalostí, precizností, bezchybností, perfekcionismem a poučováním.

Jsou mu vlastní věty „to jsi udělal špatně“, „ty to nikdy neuděláš správně“, „takhle bych to já nikdy neudělal“, „proč já mám tak pitomého syna/dceru“.

8. Opatrovatel či „táta máma“

Neustále se stará o druhé, ale často proti jejich vůli. Žije v představě, že sám ví nejlépe, co je pro ostatní dobré. Nepřipouští, že by se mohl mýlit. Typické zejména pro autoritativní rodiče. Manipuluje dobrými skutky i úsluhami, vnucuje svou pomoc, ale žádá za to obdiv, uznání a vděk od ostatních. Další manipulativní techniky, které tento typ používá, je porovnávání se s druhými a moralizování.

Jsou mu vlastní věty „to vše dělám, jen pro tebe/vás“, „měl/a bys mi být vděčný/á“,“beze mne by tu nic nefungovalo“.

9. Mafián 

Manipuluje silou jako drsňák, ale zároveň nabízí určitou ochranu a záštitu. Charakterizuje ho přísloví: „Kdo nejde se mnou, jde proti mně.“. Tváří se jako ochránce, ale něco za něco. Tento typ manipulace se často používá v politické sféře.

Zdroj: Shostrom, E. L. (1967). Man, the manipulator: the inner journey from manipulation to actualization.

Jak se účinně bránit před manipulací a manipulátory

1. Rozpoznání manipulace a manipulátora

Odhalit manipulátora je mnohdy velice náročné. Manipulátoři své techniky vylaďují k dokonalosti roky tak, aby zasáhli co nejvíce a přitom oběť nic nepoznala.

Manipulátoři jsou naprosto bravurní v jejich manipulativní hře. Bývají výřeční a mají vždy na vše pohotovou odpověď. Někteří manipulátoři se mnohdy pro okolí zdají jako velmi milí, sympatičtí, hodní, přívětiví a nápomocní lidé, a proto je velmi náročné je rozpoznat.

Velmi účinnou obranou proti manipulaci je znalost manipulativních technik a tedy schopnost rozpoznat manipulativní techniky a chování manipulátora. Vzdělanost, intelekt a schopnost dohledávat si relevantní informace tzv. kritické myšlení, také napomáhají k odhalení manipulace.

2. Sebevědomí a sebedůvěra

Budování vlastního zdravého sebevědomí je naprosto klíčové. „Vím, kdo jsem, vím, co jsem. Znám své kvality. Vím, co mne ohrožuje. Vím, kde jsou mé slabiny, co mi nedělá dobře. Vím, jaká je moje kvalita jakožto člověka či pracovníka a za tím vším si stojím. Práci odvádím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Pokud má člověk zdravé sebevědomí, pak nejen, že manipulativní techniky rychle odhalí, ale zároveň nebude mít manipulátor šanci zasáhnout jakékoli citlivé místo a tedy být schopen s druhým manipulovat.

Pokud si člověk věří a důvěřuje svým schopnostem, dovednostem a intelektu, pak bude mít manipulátor pouze malou šanci s touto osobou manipulovat.

3. Perfekcionismus

Buďte si jistí, že manipulátor si na „pana/paní dokonalou“ pouze hrají. V skrytu duše se jedná o velice citlivé, zraněné a vystrašené vnitřní dítě s nízkým sebevědomým, komplexy méněcennosti a tedy poškozenou a nešťastnou duší. Nepodlehněte tedy dojmu, že má manipulátor vždy pravdu a vy jste skutečně tak neschopní, protože nejste!

Braňte se proti útokům na vaše city a intelekt pomocí zpětného dotazování „chápu to správně, že si o mne myslíš..“, „jak tomu mám přesně rozumět“, „co přesně není v pořádku“, dále pomocí koučovacích otázek „podle čeho usuzuješ, že jsem to udělal/a špatně“, „z jakého důvodu mne o toto žádáš“ a především zpochybňováním stoprocentní pravdy manipulátora „podle koho, je tento názor ten jediný správný“?

4. Práva

„Vím, jaká mám práva“. Toto platí zejména v zaměstnání. „Vím, co si ke mně kolega či šéf smí a nesmí dovolit. Jsem si vědom/a svých práv a vím, na koho se případně obrátit o pomoc“.

5. Odmítnutí

Schopnost odmítnout požadavky manipulátora bez jakýchkoli výčitek svědomí, strachu či pocitu viny, které manipulátor ve druhých záměrně vyvolává.

K tomuto velice pomůže asertivní chování, jednání a výborná znalost asertivních technik v komunikaci.

Pokud máte chuť se dozvědět více o jedné z nejlepších forem komunikace, přečtěte si můj článek Laskavost k komunikaci a dozvíte se, jak dostat to, co chcete a přitom nikoho nezranit.

6. Pravda

Buďte si vědomi toho, že pravda může být i na vaší straně. Jste-li o své pravdě přesvědčeni, stůjte si za ní.

Jak pravil Dalajlama „Je čas bojovat a je čas být moudrý“.

Zvažte tedy, kdy je čas bojovat a zda vůbec máte chuť, sílu a energii bojovat s manipulátorem a jeho způsobem komunikace. Nezapomínejte, že manipulátor je mazaný, vypočítavý, zákeřný a je schopen měnit taktiky velmi rychle a pokud s ním začnete bojovat, boj bere jako výzvu, ve které v žádném případě nesmí prohrát. A takový boj by vás mohl stát mnoho.

Pokud máte za co bojovat a především pokud vám dává smysl bojovat, pak je to v pořádku a buďte připraveni ze strany manipulátora na cokoli.

Pokud chcete být moudří a nechcete bojovat, pak i toto je v pořádku. Ochraňte se však před manipulativními technikami a s manipulátorem se přestaňte stýkat. Jedině tak, nebudete muset bojovat a jedině tak, zůstanete moudří.

Přeji vám hodně štěstí!

Pokud Vás zajímá tématika ovlivňování, podívejte se na zajímavé video Top 10 psychologických triků, které opravdu fungují (jak ovlivnit lidi).

Doporučená literatura:

Miroslav Pospíšil: Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží a chytráctvím: aneb jak rychle, vtipně reagovat a vyhrát, jak bravurně zvládat těžké situace

Jsem koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů