Lidé vás inspirují, nebo vysávají – vybírejte je moudře

V článku Čas bojovat či být moudrý aneb srážka s manipulátorem může pěkně bolet“ jsem psala hodně o manipulaci a manipulátorech, nicméně to není jediné téma, se kterým se na mne klienti v poslední době obracejí. Dalším zajímavým tématem, které mne oslovilo, je arogance a arogantní lidé.

Tak jako srážka s manipulátorem může někdy bolet, může bolet i srážka s arogancí, která má už jen krůček k manipulaci.

Arogance, pýcha, ego, sebevědomí

Arogance

Arogance (franc. arrogance) je povahová vlastnost lidí, kteří dávají najevo nadměrně silné ego, nadměrné sebevědomí. Projevuje se jako naduté, domýšlivé, pyšné či pohrdavé vystupování vůči druhým lidem. Arogance charakterizuje vnější chování a vystupování osoby, která si nárokuje a osobuje víc, než jí přísluší, ač si toho zpravidla je více méně vědoma. K aroganci patří také pohrdavé, nezdvořilé až hrubé vystupování vůči druhým. Při takovém jednání se mnozí z nás zamýšlejí, co si dotyčný asi kompenzuje?

Arogance zakrývá vnitřní pocit méněcennosti, jejž si dotyčný kompenzuje namyšleným vystupováním navenek. Arogance může být jedním z vnějších projevů pýchy.

Arogance je i jednání lidí, po nichž každá kritika steče jako voda a vůbec se jich nedotkne. Arogantní člověk nepřipouští jakoukoli kritiku své osoby a nemá přirozenou sebereflexi – sebehodnocení a zdravý pohled na vlastní osobu. Arogance je spojena s tím, že se lidé chovají vypočítavě nebo manipulativně k ostatním.

Pýcha

Povýšenost, namyšlenost, zpupnost. Vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Pýcha je o své nadřazenosti upřímně přesvědčena.

Ego

Pojmy ego, superego a id označují základní složky osobnosti člověka v psychoanalýze, tedy psychologické teorii Sigmunda Freuda. Jde o racionální složku, která se řídí principy vědomí, povinností a sociálních jistot. Hlavním znakem egoistů je, že v jejich řeči slyšíme především „já“, „moje“, „mě“… Nedokáží naslouchat druhým a neustále se derou dopředu.

Sebevědomí

Povahový rys člověka, který si cení sebe sama a obvykle to i dává najevo svým jednáním. Tzn. výborná znalost vlastního charakteru, povahy, chování a jednání v určitých situacích a momentech.

Nejvíc arogantní vůči ženám jsou muži, kteří pochybují o své mužnosti. Simone de Beauviour

francouzská spisovatelka a  myslitelka, která prosazovala emancipaci žen

Proč jsou lidé arogantní

Stejně jako manipulátor, o kterém se dočtete v článku Čas bojovat či být moudrý aneb srážka s manipulátorem může pěkně bolet“, tak i arogantní člověk trpí nízkým sebevědomím. Má pocit malosti, méněcennosti a svým arogantním, mnohdy až agresivním chováním zvyšuje uměle své sebevědomí, ego a tedy svou hodnotu.

Arogantní lidé si o sobě myslí, že jsou lepší než druzí a velice rádi o tom hovoří a dávají na odiv své úspěchy, pokud takové jsou. Arogantní lidé mají společné rysy s narcistickou poruchou osobnosti jak se uvádí v Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch (poznámka: jedná se o mezinárodně používanou příručku Americké psychiatrické společnosti (APA) pro klasifikaci a statistiku mentálních poruch).

Lidé arogantní dle tohoto manuálu:

 • Věří, že jsou zvláštní a jedineční a mohou je pochopit pouze ti, kteří jsou stejní jako oni. Proto se setkávají pouze s lidmi, kteří jsou zvláštní, nebo mají vysoké postavení.
 • Vyžadují přílišný obdiv.
 • Dělají si vysoké nároky, tj. očekávají speciální zacházení nebo automatický souhlas s jejich názory nebo plány.
 • Jejich osobnostní charakteristikou je vykořisťování ostatních, tj. že využívají druhé k dosažení svých vlastních cílů.
 • Chybí jim empatie, neumí si připustit nebo rozpoznat pocity a potřeby druhých lidí.
 • Ukazují své arogantní, povýšenecké chování nebo postoje.

Arogantní nadřízený

Arogantní nadřízený se obklopuje lidmi, kteří ho obdivují, a kteří mohou být pro něho užiteční. Své obdivovatele nalézá mezi méně schopnými mocichtivými jedinci, mezi patolízaly i mezi flákači. Pýcha a ješitnost ho zaslepují, proto není schopen poznat neupřímný obdiv a neupřímnou chválu. Své obdivovatele najde i mezi naivky, kteří jsou ochotni se pro něho obětovat.

Jak na arogantního člověka

Každý z nás se alespoň jednou ve svém životě setkal s arogantním člověkem. Základní obranou proti útokům arogantního člověka je znát jeho myšlení, poznat jeho chování. Tím budeme vědět, jaké má cíle a potřeby a tím zároveň budeme vědět, jak se mu bránit.

Klid

První krok při zvládnutí komunikace s arogantním člověkem je zachovat a klid chladnou hlavu J. Hmm, ale jak? Pamatujte, že výpady arogantního člověka nemají nic společného s vámi, ale s jeho vnitřním bojem a pocitem „jsem k ničemu“. Jakoukoli výtku si neberte osobně, i kdyby byla sebevíce osobní – dotýkající se vaší osoby a vašich emocí. Opět tento způsob komunikace vypovídá pouze o arogantním člověku a o jeho kvalitě, nikoli o vás a vaší kvalitě jakožto člověka.

Emoce

Pokuste se ovládnout své emoce. Neukazujte strach a emoce. Věřte, že jakoukoli slabinu, kterou před ním odhalíte, využije proti vám a to velice rád.

Pokud však patříte do skupiny osob zdravě sebevědomých, pak můžete arogantnímu člověku sdělit, že ranil vaše či druhých city. Může si tím uvědomit, co způsobil a své chování změnit. Pamatujte však, že arogantním chováním se vyznačuje i manipulátor, kterému tím hrajete do karet a ten své chování vašim raněným citům rozhodně nepřizpůsobí, naopak, použije tuto slabinu proti vám a to opakovaně.

Osobně jsem zjistila a ověřila si, že stejně jako u manipulátorů, tak u arogantních lidí, jemná forma komunikace tzv. nenásilná komunikace, není tou pravou komunikací. Více si o nenásilné – laskavé komunikaci přečtěte v mém článku Laskavost v komunikaci.

Logické argumenty a vyvracení jejich názoru také nemá smysl. Neslyší vás. Pokud budete trvat na své pravdě, čeká vás konflikt a boj. Takový člověk vás začne považovat za konkurenta a stejně jako manipulátor, v boji chce vždy zvítězit. Pokud se dostanete do konfliktu s arogantním člověkem, absolutně nic ho nepřesvědčí o tom, že nemá pravdu a téměř ve všech případech nakonec zjistíte, že oba hovoříte o naprosto rozdílných věcech, byť se téma na počátku zdá jednoznačné.

A proč tomu tak je? Arogantní člověk nepřizná, že by neměl pravdu, protože pak by světu ukázal, že není tak dokonalý, jak ze sebe dělá. A také proto, že prostě neslyší vaše logické argumenty. „On/ona má přeci vždycky pravdu a jinak to být ani nemůže“.

Nenechte se také zastrašovat a neponižujte se před takovým člověkem. Stejně jako manipulátor, tak i arogantní člověk má velký cit pro to, kdy a kde má přesně zasáhnout citlivé místo druhé osoby.

Arogantní člověk ponižuje druhé lidi, neboť se tím snaží nad druhé povýšit. Pokud jste dostatečně sebevědomí, pak můžete takového člověka upozornit, že svým chováním může druhé raňovat a tedy mu pomůžete prozřít a změnit své chování. Nepočítejte však s tím, že se vám to podaří u každého arogantního člověka.

Sebevědomí

Budujte své zdravé sebevědomí. „Vím, kdo jsem, co jsem. Vím, co jsou mé silné stránky, v čem jsem opravdu dobrý. Vím, co jsou mé osobní, životní, pracovní úspěchy a na nich mohu budovat. Vím, na čem chci na sobě pracovat, v čem se necítím komfortně….“

Pamatujte, že každý člověk je jedinečný a to, co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro druhého. Proto se v žádném případě s nikým neporovnávejte. Porovnávání se s druhými v nás vyvolává deprese, pocity vlastní nedostatečnosti a nedokonalosti. K tomu bohužel v dnešní době velice napomáhají sociální sítě, kde každý zveřejňuje své úspěchy a to v čem je lepší než druzí. A to už je jen krůček k arogantnímu chování.

Pokud máte pocit, že jsou druzí lepší, než jste vy, položte si několik základních otázek:

 • Podle koho jsem já horší či lepší než druzí?
 • Kdo řekl, že ten druhý je lepší nežli já?
 • Kdo ten druhý je, že mne či kohokoli jiného může posuzovat?
 • Kdo dal druhým tu moc soudit druhé?
 • Kdo je můj vnitřní soudce? Jsem to já či moje okolí, rodiče, partner atd.?

Věřte, že zdánlivý obrázek dokonalosti je jen maska, kterou dnes hraje velké množství lidí. A pouze skutečně zdravě sebevědomý člověk, dokáže mít správné kritické myšlení a z informací, které jsou mu servírovány sociálními sítěmi a ostatními lidmi, dokáže logicky, smysluplně a zdravě vybrat a zhodnotit pravdivost předávaných informací. Nicméně nepopírám, že toto je v dnešní době skutečně velice náročné. V tomto případě je třeba velmi aktivně trénovat kritické myšlení.

„Velcí lidé diskutují o myšlenkách, průměrní o událostech a ti malí o jiných lidech.“ – Eleanor Roosevelt

Několik málo tipů, jak budovat své sebevědomí si přečtěte v článku Rychlokurz sebevědomí.

Upřímnost

Buďte k sobě upřímní a zeptejte se sami sebe, jak to máte vy. Upřímnost souvisí s vlastním sebevědomím.

Jsem také arogantní člověk, chovám se někdy arogantně? Záleží mi na názorech druhých? Řídím se tím, co si o mně myslí druzí? Přijmu pravdu druhých, může mít i někdo jiný pravdu, nežli já? Pokud nemám pravdu, dokáži to ustát a přiznat svou chybu? Vážím si sebe a druhých? Cítím respekt k sobě a druhým lidem? Při komunikaci s druhými lidmi, čemu dávám přednost, vedu rozhovor já či raději druzí? Chci být vždy středem pozornosti? Mám rád/a, když mi druzí naslouchají, nebo naslouchám já jim?

A k čemu to vše? Zjistíte, zda jste či nejste arogantní člověk, či zda máte k arogantnímu chování sklony.

Asertivita

Asertivní způsob komunikace je tou nejlepší cestou, jak se vypořádat s manipulativními i arogantními lidmi.

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem než má druhá strana. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. 

Díky asertivnímu jednání řešíme konflikty konstruktivně, bez emocí. Jedná se o zdravé sebeprosazení svého názoru o zdravé sebevědomí. Asertivní technika spočívá v ovládání emocí včetně celého těla neboli neverbální komunikace.

Vždy se snažte u druhých zjistit jejich potřeby, motivy, cíle i názory. Pak s nimi budete moci lépe komunikovat. Hovořte klidně, jasně, stručně a srozumitelně, co chcete a co potřebujete. Nenechte se vyprovokovat k hněvu či k jiným neadekvátním emocím. Jednejte otevřeně a upřímně, stůjte si za svými nápady i potřebami. Buďte taktní a dle potřeby i taktizujte, naslouchejte druhým lidem, zjistěte jejich potřeby, jejich názory, o co jim jde. Jen tehdy, pokud poznáte druhé lidi, jejich názory, potřeby, o co jim jde, budete umět s nimi správně jednat. Díky asertivnímu jednání vycházíme s druhými lidmi po dobrém, aniž bychom jim podlézali nebo se před nimi ponižovali.

Zpochybňujte

Doptávejte se, jak to dotyčný arogantní člověk myslel. Co tím, co řekl, udělal, chtěl skutečně říci. Zpochybňujte jeho stoprocentní pravdu. Ne tak pro něho samotného, jako sami pro sebe. Arogantní lidé, stejně jako prvotřídní manipulátoři dokáži velmi rychle měnit předmět diskuze a téma, o kterém se bavíte, a zároveň dokáží velmi bravurně lhát. Proto doptáváním se, jak to dotyčný myslel, dokážete rozpoznat skutečný záměr druhých.

Vaším zpochybňováním si arogantní člověk může uvědomit, že dělá chybu a nejedná správně a může své chování přehodnotit a změnit. Takto však budou postupovat pouze zralí lidé, kteří arogantní chování používají jen zřídka. Zaslepený arogantní člověk na vaše zpochybňování rozhodně nezareaguje „jé, promiň, zmýlil jsem se“.

A jste-li natolik odvážní a sebevědomí, pak můžete vaše doptávání se a zpochybňování „pravdy“ arogantního člověka uzavřít slovy „Ty nejsi lepší než druzí lidé. Uvědomuješ si, jak arogantně to zní, když říkáš takové věci? Jsem si jistý/á, že si to tak nemyslel, protože by to vyznělo dosti arogantně, že ano?…“ a podobně.

Skromní lidé se nezabývají sami sebou. Arogantní lidé mají o sobě přehnanou představu.

Věřím, že mé poznatky a studium vám budou k užitku a budete se umět lépe chránit, rozeznávat manipulaci a útoky arogantních lidí.

Nebuďte však na sebe příliš přísní, pokud se vám nepodaří se s manipulátory a arogantními lidmi vypořádat ihned. Život nelze žít podle manuálu, ani podle přesně stanovených pravidel. Je třeba si ze všech pouček, pokynů a metod vybrat přesně takou metodu a způsob komunikace, který je vám příjemný, se kterým se vy osobně ztotožňujete, a který je vám blízký.

Jedině tak budete autentičtí resp. opravdoví a skuteční.

Pokud Vás zajímá tématika zpochybňování, podívejte se i na video Kritické myšlení – Petr Ludwig: Kritické myšlení jako jedna ze základních hodnot.

Zdroje:

Umění stát si za svým, Robert Alberti, Michael Emmons, Asertivita – umění být silný v každé situaci, Potts Conrad, Suzanne Potts, Hartl – Hartlová, Psychologický slovník, Ottův slovník naučný, Wikipedia

Poznámka: Pokud jste dočetli až sem, velice Vám děkuji. Jsem ráda, že se zajímáte o témata, o kterých píši.

Ve svých článcích na blogu vyjadřuji své názory, tipy, rady a to dle svého vlastního výzkumu, průzkumu, studia a zkušeností mých vlastních či mých klientů. Zkušeností, které se Vám snažím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí předávat. Budu ráda, pokud budete využívat kritické myšlení (ověřujte si všechny pro Vás důležité informace, které se dozvíte, a to nejen ty ode mne :-)). Díky kritickému myšlení si informace ověříte a tím budete mít jistotu, zda jsou informace pravdivé. Články nemohou vždy vyjadřovat kompletní výčet postupů či hloubkovou analýzu daného tématu, protože cest, jak se dostat do cíle, je vždy několik.

Pokud byste Vaše zjištěné informace a odlišnosti chtěli se mnou sdílet, budu velice ráda adelka.karlovska@seznam.cz. Protože pořád je se, co učit :-).

Jsem koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů