VUCA svět

Už jste slyšeli pojem VUCA?

Jedná se o nový pojem, který se používá pro krátkou a výstižnou charakterizaci dnešního světa. Používá se ve spojení s řešením různých situací, v koučovacích přístupech, ve vedení projektů, týmů, nastavení strategií společností apod.

Vznik termínu VUCA 

VUCA je zkratka/akronym, kterou používá americká armáda. Znamená Volatile, Uncertain, Complex a Ambiguous.  Koncem 90. let se US armáda snažila nadefinovat styl vedení / leadershipu, který by byl optimální na aktuální životní podmínky po studené válce (zhroucení SSSR). U.S. Army War College představila koncepci VUCA, aby popsala nestabilnější, nejistý, komplexní a nejednoznačný multilaterální svět vnímaný jako důsledek konce studené války. VUCA vznikl jako reakce na opakované systémové chyby a chyby chování, které vedly k velkým vojenským nezdarům v posledních konfliktech. 

Co je to VUCA

V – Volatility – Proměnlivost

Žijeme ve světě, který se neustále mění a každým dnem se stává nestabilním. Doba je dynamická. Poukazuje na proměnlivost dnešního světa, kde jsou změny velké i malé stále více nepředvídatelné, dramatičtější a rychlejší a s větším dopadem. Změna se děje častěji než v minulosti. Jak se události vyvíjejí zcela neočekávaným způsobem, je nemožné určit příčinu a následek. Změn je kolem nás mnoho a bude jich jen přibývat.

Je možné se vyhnout proměnlivosti?

Ne, nelze se vyhnout proměnlivosti. Firma se může pokusit předvídat změny, zároveň přijímat změny a proměnlivost doby takové jaké jsou.

U – Uncertainity – Nejistota

Je stále obtížnější předvídat události nebo předvídat, jak se bude doba vyvíjet.  Historické předpovědi a zkušenosti z minulosti ztrácejí svůj význam a jsou zřídkakdy použitelné jako základ pro předvídání věcí, které přijdou. Je téměř nemožné plánovat investice, rozvoj a růst, protože je stále nejistější, kam směřuje doba.

Díky velkému množství změn a jejich dopadu, se dostáváme do stále větší nejistoty. To, co platí dnes, zítra již platit nemusí. Na trhu je velké množství společností, inovací, nápadů. Nelze předvídat chování trhu, zákazníků ani konkurence.

Je možné se nějakým způsobem vyhnout nejistotě?

Ne, není to již možné. Společnost se může pokusit analyzovat trh a řešit příležitosti, které aktuálně trh poskytuje. Zároveň by se společnost měla pokusit být pružnou a reagovat rychle na požadavky trhu.

C – Complexity – Složitost

Náš moderní svět je složitější než kdy jindy. Chaos, zmatek, protichůdné informace. Problémy a následky těchto problémů jsou vícevrstvé, těžší k pochopení. Různé vrstvy se prolínají, což znemožňuje získat přehled o tom, jak věci souvisí. Rozhodnutí jsou rychlá a volba jediné správné cesty je téměř nemožná.

Díky globalizaci a technologiím (internet, mobilní telefony, sociální sítě) žijeme ve velmi rychlé době. A tempo změn se dále zrychluje. Vše je propojené se vším. Existuje množství různých propojení a nelze určit jednoduché souvislosti. Vzniká tím paradox – snadno pochopit svět a dění v něm a zároveň složitost dnešní doby není možné. Složitost tedy zabraňuje nacházet jednoduchá řešení.

„Říkáme svým lidem, co od nich chceme. Ale – a to je velké ALE – neříkáme jim, jak mají tyto cíle dosáhnout.“  William Coyne, senior více prezident odvětví výzkumu a vývoje „

 Je možné se vyhnout složitosti?

Ne, toto již nelze. Společnost však může oceňovat a těžit ze vzájemné závislosti a propojenosti tím, že se dané době přizpůsobí a přijme složitost. Přijme, že neexistuje jediné správné řešení.

Všichni ve společnosti musejí vědět, co mají dělat a za co mají zodpovědnost.

A – Ambiguity – Dvojznačnost

I když se zdá, že je to jasné, tak se můžeme mýlit. Zamlženost reality. Míchání významů a interpretace správ, protichůdné informace. Je tolik možných vysvětlení a významů. Požadavky na moderní vedení a řízení společností a týmů jsou více protichůdné, což je výzvou pro společnosti a jejich firemní hodnoty a strategie.

Je možné se vyhnout dvojznačnosti?

Ne, není to možné. Společnost by se měla připravit na alternativní řešení. Společnost by měla řádně plánovat kvalitním identifikováním všech možných alternativních problémů a to dostatečně dopředu.

VUCA reflektuje rychlý, nestabilní a rapidně se měnící svět.

Jak VUCA využít ve společnosti?

Společnost by měla dbát na své firemní hodnoty a nastavení strategie, kam chce směřovat, co chce dělat, jak být flexibilní ke změnám. Zároveň by měla klást velký důraz na týmovost a vzájemnou důvěru společnost versus zaměstnanci.

Pro přežití společnosti je podstatné:

 • podporovat kreativitu, nápady zaměstnanců a inovaci v rámci týmu
 • podporovat svobodu, tvořivost, rychlost, flexibilitu a firemní kulturu, která spojuje lidi s organizací
 • ústup od striktní pyramidové hierarchie – organizačního schématu běžné společnosti
 • identifikovat a nastavit správně kulturu společnosti, na jejichž tvorbě by se měli zaměstnanci aktivně podílet
 • zainteresovat zaměstnance na tvorbě firemních hodnot, vizí a cílů
 • zapojit zaměstnance do skutečné spolupráce a ujmout se jasných odpovědností, protože lidé určují úspěch každé společnosti

Strategie v leadershipu ve VUCA světě

Nárůst volatility, nejistoty, složitosti a nejednoznačnosti znamená, že by společnost měla hledat nové směry a zaujmout nový přístup k vedení zaměstnanců.

Realita VUCA klade na leadership a řízení procesů výrazně jiné nároky. Budoucnost se nevytváří velkými plány, ale postupnými kroky, sérií malých experimentů, které jsou zdrojem učení.

Pro efektivní vedení týmů a zaměstnanců je důležité, aby vedoucí pracovníci a vedení: 

 • přizpůsobili se zejména týmu, naučili se facilitovat, budovat vztahy, spolupracovat a budovat součinnost se zaměstnanci
 • měli mít a pracovat na své emoční inteligenci, aby byli schopni vést týmy, zajímali se více o lidi a jejich potřeby
 • orientovali se ve změně a na změnu
 • věděli a uměli motivovat týmy
 • uměli komunikovat změnu
 • zvládali krátkodobý time management
 • dokázali se rychlé rozhodovat v kratším horizontu

Dále by se měli společnosti naučit využít dobu VUCA pro budování společnosti. Firma by tedy měla:

 • mít skvělou vizi a strategii, jak v dané době přežít, jak motivovat celou společnost, kam směřovat
 • chápat VUCA dobu a těžit z ní, co nejvíce. Přijmout, pochopit, porozumět chování trhu a strategicky plánovat
 • jasně a jednoduše komunikovat své cíle, hodnoty, strategii, firemní kulturu, ale i firemní procesy. Zjednodušit organizační strukturu. A zároveň usnadnit prosazování inovací
 • zároveň budovat důvěru společnost versus zaměstnanci
 • být schopna adaptovat se rychle na změnu, přijímat změny trhu, být flexibilní, budovat odolnost vůči negativním vlivům a změnám trhu a učit se z chyb

A co zaměstnanci ve VUCA době?

Dnešní doba vyžaduje zaměstnance, kteří dokáží uvažovat a jednat nezávisle, kteří dokáží vypočítavě, rozhodně a odvážně využít každou situaci a kteří chápou, že přežití a rozvoj firmy závisí na každém jednotlivci. 

 

Pokud Vás zajímá tématika leadershipu ve VUCA době, doporučuji shlédnout video Simona Sinka (s titulky) – Why good leaders make you feel safe. 

Jsem koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů